top of page

Všeobecné smluvní a provozní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen Podmínky) upravují využívání služby internetové právní poradny a advokátní kanceláře na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz uživateli tohoto serveru. Souhlas s těmito smluvními podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby internetových právních služeb na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz ze strany uživatelů. Bez souhlasu s těmito podmínkami a bez jejich znalosti, kterou potvrzuje svým souhlasem, tak není uživatel oprávněn jakékoliv služby právních služeb a internetové právní poradny na severu www.ProfiPravnik.cz využívat.

Provozovatel

Provozovatelem serveru www.ProfiPravnik.cz a tedy i služeb internetové právní poradny je advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, kontakt na advokátní kancelář můžete využít na následujícím odkazu:

http://www.profipravnik.cz/kontakty.html

Mgr. Miroslav Zeman, advokát (dále také „Správce“) zapsaný u České advokátní komory pod ev. č. 13197, se sídlem Gustava Noska 2306, PSČ: 350 02 Cheb

Oprávnění výkonu advokátní činnosti advokáta si můžete ověřit na autorizovaných stránkách České advokátní komory www.CAK.cz: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=93681c1f-f414-46c2-bd72-de610d6ea47b

2) Základní zásady užívání služby (podrobně upravená v textu těchto Všeobecných smluvních podmínek)

 1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah textu dotazu či objednávky. Za obsah textů, nabídky, inzerátů a dalších informací, stejně jako za charakter dotazu a textu objednávky odpovídá výslovně a výhradně uživatel serveru či právní poradny na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz (dále jen uživatel).

 2. Uživatel serveru bere na vědomí, že jeho objednávka na objednání právních služeb či produktu je závazná potvrzením objednávky ze strany provozovatele formou mailové zprávy.

 3. Po potvrzení objednávky ze strany provozovatele je uzavřena smlouva o poskytnutí právních služeb, kdy vzniká uživateli právo na poskytnutí služby či dodání zpracovaného produktu a provozovateli vzniká nárok na sjednanou cenu.

 4. Provozovatel garantuje a potvrzuje, že je vázán cenami uvedenými na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz, nebo cenami výslovně sjednanými s uživatelem.

 5. Provozovatel poskytuje jako advokát na všechny své služby záruku a garanci vkladu do katastru nemovitostí v případě darovacích či kupních smluv v délce 24 měsíců.

 6. Uživatel, bere na vědomí, že souhlasí tím, že v objednávce uvede své jméno, kontaktní údaje, a se svým výslovným souhlasem i adresu svého bydliště a své rodné číslo či datum narození, případně uvede tyto údaje dalších osob, které budou účastníkem dané smlouvy či jiného produktu.

 7. Provozovatel se zavazuje s poskytnutými osobními údaji nakládat dle podmínek a požadavků příslušné právní úpravy na ochranu osobních informací, zejména ustanoveními a zásadami GDPR a tyto údaje ochraňovat a užívat je pouze za účelem poskytnutí poptávané služby. Podmínky nakládání s osobními údaji jsou upraveny v poslední části těchto podmínek.

 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnutím informací a osobních informací k objednávce souhlasí s použitím těchto údajů pro zpracování objednané služby.

 9. Uživatel potvrzuje, že poskytnutím informací o dalších osobách, má jejich souhlas k poskytnutí jejich údajů či osobních údajů k realizaci objednané služby.

 10. Provozovatel se zavazuje využít poskytnuté informace a osobní údaje pouze a výhradně k realizaci objednané služby a zavazuje se neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Na poskytnuté informace se vztahuje v plném rozsahu povinnost advokátní mlčenlivosti.

 11. Provozovatel se zavazuje objednanou a potvrzenou zakázku objednané služby zpracovat s odbornou a náležitou péčí do termínu uvedeném v potvrzení objednávky.
   

3) Základní pojmy

Provozovatel – Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, zapsán u ČAK pod ev. č. 13197. Oprávnění advokáta vykonávat advokátní činnost si můžete zkontrolovat na autorizovaných stránkách České          advokátní komory:http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=93681c1f-f414-46c2-bd72-de610d6ea47b

Uživatel – Uživatelem je subjekt, který:

 1. Se seznámil s těmito smluvními a provozními podmínkami využívání internetové právní poradny na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz a udělil s nimi souhlas

 2. Využívá služeb internetové advokátní kanceláře na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz, tedy zejména zašle objednávku na poskytnutí právních služeb, nebo produktů provozovateli prostřednictvím objednávkového formuláře, nebo mailovou formou.

Právní služby – jsou služby spočívající v poskytnutí právní služby, zejména zpracování darovací smlouvy, kupní smlouvy, rozvodových dokumentů, poradny případně dalších služeb, které provozovatel popisuje a nabízí na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz
 

4) Cíl  a náplň služby

Právní služby poskytované advokátem na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz

 

a) zpracování právních dokumentů, zejména darovacích či kupních smluv, a jiných smluvních dokumentů,

b) právní poradenství a pomoc, zejména zodpovídání dotazů uživatelů, zpracování stanovisek, revizí dokumentů, analýz apod.
 

5) Práva a povinnosti uživatelů

- Uživatel, který využívá služby internetové advokátní kanceláře bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení těchto podmínek.

- Uživatel objednávající právní službu je odpovědný za správnost poskytnutých informací a souhlas svůj i dalších osob jako účastníků úkonu s poskytnutím potřebných informací a jejich osobních údajů.

- Uživatel, je povinen za poskytnutou službu či produkt uhradit cenu uvedenou na serveru nebo sjednanou při potvrzení a odsouhlasení objednávky ve vzájemné komunikaci.

- Uživatel, není oprávněn zrušit jednostranně objednávku, která byla výslovně potvrzena provozovatelem a na které již tímto začal pracovat. Objednávku je však možné zrušit vzájemnou dohodou.

- Uživatel má nárok na poskytnutí služby či produktu do dohodnutého termínu a výslovně akceptuje poskytnutí služby či produktu v elektronické podobě.
 

6) Podmínky pro nakládání s osobními údaji uživatelů

Informace a přístup k osobním údajům
Totožnost a kontaktní údaje správce, účel zpracování a právní základ

Provozovatel Mgr. Miroslav Zeman, advokát (dále také „Správce“) se sídlem Gustava Noska 2306, PSČ: 350 02 Cheb zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).

Kontaktní údaje:

www.DarovaciSmlouvy.cz

Mgr. Miroslav Zeman, advokát

IČO 14032422
se sídlem Gustava Noska 2306, 350 02 Cheb
Tel.: 737 826 527
E-mail: ProfiPravnik@gmail.com

Úvodní ustanovení

Správce pracuje při poskytování svých služeb klientům s osobními údaji klientů (subjekt údajů), které klienti sdělují správci za účelem řádného zajištění a realizace služby poskytované správcem.

Službou se rozumí činnost poskytovaná klientům ze strany správce související s poskytováním právních služeb a poradenství.

Klient (subjekt údajů) souhlasem s těmito ustanoveními formou uzavření smlouvy o realizaci konkrétní služby, uděluje správci výslovný souhlas se zpracováním, nakládáním a uchováváním osobních a dalších údajů, které klient, nebo jím zmocněná osoba správci v nezbytně nutném rozsahu poskytla.

Podmínky pro nakládání s osobními údaji

Správce se zavazuje zabezpečit osobní a další údaje klientů, a to jak údajů vedených v elektronické podobě, tak i údajů uvedených na papírových nosičích, které ale nebude reálně využívat. Správce za tímto účelem určil zodpovědnou osobu, která je garantem správného nakládání s osobními údaji klientů.

Ochranu osobních a dalších údajů klientů realizuje správce v rámci svých vnitřních, právních a administrativních opatření, zejména dle vlastní vnitřní směrnice ochrany a nakládání s osobními údaji klientů, a nevyužívá služeb třetích osob a společností k zajištění nakládání s osobními a dalšími údaji klientů.

Osobní údaje klientů budou uloženy na pevném disku, případně zabezpečeném icloudu, který bude zabezpečen heslem a dalšími bezpečnostními údaji, a přístup k těmto údajům bude mít pouze pověřená osoba. Úložiště a zařízení s úložištěm musí být chráněno autorizovaným antivirovým programem, případně dalšími programy podporujícími zabezpečení úložiště a na něm uložených osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Správce osobních údajů údaje klientů nepředává žádné třetí osobě ani subjektu to vše s výjimkou orgánů u nichž to vyžaduje zákon v případě takové povinnosti, nebo v případě žádosti těchto orgánů (soudy, exekutoři, orgány činné v trestním řízení, finanční úřady a další.). Vyjma tohoto okruhu příjemců nepředává správce osobní údaje subjektů údajů jiným příjemcům.

Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů.

Práva subjektu údajů

Správce je povinen nakládat a zpracovávat osobní a další údaje klientů pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v míře v jaké potřebuje správce tyto údaje k řádné a bezvadné realizaci své činnosti a poskytování svých služeb ve prospěch Klientů. Typickými příklady použití osobních údajů klientů je použití za účelem zpracování darovac smlouvy, kupní smlouvy, rozvodových dokumentů, žalob apod.

Klient je upozorněn a bere na vědomí, že pokud by nesouhlasil s podmínkami nakládání s jeho osobními a dalšími údaji ze strany správce není oprávněn využít služby správce, ani využít jeho zastoupení v jakékoliv věci nebo v něm pokračovat. Klient, který nesouhlasí s těmito podmínkami a poskytnutí osobních údajů je povinen odmítnout nabídku správce a neobjednat si účinně žádné jím nabízené a poskytované služby, nebo je reálně nevyužít.

Správce poskytuje subjektu údajů veškeré informace uvedené v Článku 13 GDPR a učiní

veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 GDPR.

Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

Správce na základě žádosti subjektů údajů plní zákonná práva subjektu údajů, kterými jsou: a) právo na přístup k osobním údajům dle Článku 15 GDPR;
b) právo na opravu dle Článku 16 GDPR;
c) právo na výmaz dle Článku 17 GDPR;

d) právo na omezení zpracování dle Článku 18 GDPR; e) právo na přenositelnost dle Článku 20 GDPR.

Subjekt údajů uplatňuje svá práva prostřednictvím písemné žádosti doručené správci:

a) datovou zprávou – identifikátor datové schránky: wu8futk
c) e-mailem: ProfiPravnik@gmail.cz

Při podání žádosti musí být subjekt údajů řádně identifikovatelný.

Pokud správce není schopen identifikovat subjekt údajů, informuje o této skutečnosti subjekt údajů. Subjekt údajů je oprávněn poskytnout dodatečné informace umožňující jeho identifikaci. Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů za účelem výkonu práv podle Článků 15-20 GDPR, pokud doloží, že nemůže zjistiti totožnost subjektů údajů.

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a nejdéle do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informace, sdělní a veškeré úkony správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů;

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle Článků 15 až 21 GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

V oznámení určeném subjektu údajů se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR.

Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. a)  správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít

přístup, jako je například šifrování;

 1. b)  správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody

subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;

 1. c)  vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Správce se zavazuje zajistit a dodržovat veškerá opatření zabezpečující ochranu osobních údajů a jejich pravidelnou aktualizaci, včetně kontroly účinnosti těchto opatření, a to takovým způsobem, aby klientům nevznikla škoda.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, je oprávněn se obrátit se stížností na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Závěrečná ustanovení

 

Klient bere na vědomí, že souhlas s těmito podmínkami lze odvolat pouze řádným odstoupením od smlouvy uzavřené se správcem, na základě které poskytuje správce klientovi své služby.

 

Klient nemůže deklarovat nesouhlas s těmito podmínkami na ochranu osobních údajů, jestliže si u spráce objednal službu nebo produkt. V opačném případě není klient oprávněn si takovou službu nebo produkt objednat nebo je využívat.

 

Klient poskytuje své osobní informace na základě své vlastní výslovné vůle, se svým souhlasem a pouze v rozsahu nutným pro provedení služby, nebo zpracování produktu ze strany správce.

 

Tyto podmínky pro nakládání s osobními údaji jsou sestaveny na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a směrnice GDPR (General Data Protection Regulation) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

 

8) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní a provozní podmínky jsou plně v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí podmínkami platnými v době registrace či době počátku využívání služby internetové právní poradny na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz.

Uživatel, který hodlá využívat služby provozovatele se odsouhlasením těchto podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Všeobecným smluvním a provozním podmínkám je základní a nenahraditelnou podmínkou pro využívání internetové advokátní kanceláře server www.DarovaciSmlouvy.cz. Bez souhlasu s těmito podmínkami není oprávněn uživatel jakýchkoliv služeb poskytovaných na serveru www.DarovaciSmlouvy.cz využívat.

__________________________________________________________________________________

Psaní na tabletu
bottom of page