Zpracování darovací smlouvy 2020 podle NOZ

Zpracování darovací smlouvy na nemovitost advokátem je jistota. Vše lze navíc vyřídit on-line prostřednictvím internetu, tedy rychle, levně, s garancí a zárukou. PROFI darovací smlouva, jak ji zpracovat a vyřídit?

Darovací smlouva v profesionální kvalitě od advokáta v roce 2020 nemusí být vůbec drahá. Chcete jistotu, nechcete riskovat miliony při darování? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování nemovitosti a zpracování  darovací smlouvy? Zpracování kompletní dokumentace tedy Profi darovací smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci můžete pořídit už za 2900,- Kč. Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com,  

Poplatek na katastru nemovitostí se zvyšuje na 2000 korun

Nejvýraznější změnou roku 2020 v oblasti darování a darovacích smluv k nemovitostem je bezesporu výrazný zvýšení poplatků na katastru nemovitostí. Zatímco ještě v roce 2019 činil tento poplatek 1000 korun, s nástupem nového roku 2020 se tento poplatek zvýšil na dvojnásobek, tedy 2000 korun.

Zvýšení poplatků na katastru má přitom dvě důležité dimenze:

 • Zvýšení poplatku zvyšuje náklady na vklad u darovacích smluv nebo i u kupních smluv, kdy toto zvýšení nesou všichni vkladatelé. Tedy všichni ti, kdo podávají darovací smlouvu nebo kupní smlouvu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se tedy o náklad, který musí všichni dárci, obdarovaní, kupující nebo prodávající brát na vědomí a nijak se mu nevyhnout.
 • Zvýšení poplatku na 2000 korun také zvyšuje ztrátu, která hrozí v případě, kdy je návrh na vklad podle darovací nebo kupní smlouvy zamítnut. Pokud tedy v darovací smlouvě nebo kupní smlouvě uděláte chybu, katastrální úřad návrh na vklad zamítne a vámi uhrazený poplatek za vklad propadne. Následně budete muset dodat katastru nový návrh na vklad a novou, opravenou darovací nebo kupní smlouvu, kdy jste povinni zaplatit další poplatek ve výši 2000 korun. Chyba v darovací nebo kupní smlouvě se vám tak prodraží dvojnásobně, a to minimálně o zmíněných 2000 korun.

Byty vymezené podle občanského zákoníku se definují jinak

Nemovitosti vymezené podle nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. se v darovacích a kupních smlouvách definují jiným způsobem, než tomu bylo podle zákona o vlastnictví bytů. Lidé na to často zapomínají, a tak používají i k převodu nově vymezených nemovitostí, tedy zejména bytových jednotek staré vzory nebo vzory, které se k takovému převodu vůbec nehodí.

Výsledkem pak je nemilosrdné zamítnutí vkladu vlastnického práva u katastru nemovitostí. Toto zamítnutí vkladu vlastnického práva, dle darovací nebo kupní smlouvy, je o to horší, že od roku 2020 nepřijde člověk jen o 1000 korun,  jak tomu bylo do konce roku 2019/který se platil do konce roku 2019 za propadlý poplatek na katastru nemovitostí, ale o celých 2000 korun, tedy o dvojnásobek.


PROFI darovací smlouvu s návrhem na vklad, návodem na vyřízení, poradenstvím a zárukou za garantovanou cenu 2900 korun (kterou platíte až po zpracování a obdržení dokumentů) objednáte velmi snadno použitím krátkého formuláře ZDE! nebo zasláním potřebných informací ke zpracování:

 • celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného,
 • číslo popisné domu, číslo bytu nebo číslo pozemku a adresu, kde se nemovitost nachází nebo číslo listu vlastnictví (LV) a katastrální území nebo přiložením scanu listu vlastnictví,
 • popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným,
 • zda se bude zřizovat věcné břemeno užívání pro dárce či nikoliv

na mail advokátní kanceláře: ProfiPravnik@gmail.com, případně můžete předem zaslat na tento mail svůj dotaz, na který obratem odpovíme nebo potvrdíme objednávku. Dokumenty jsou zpracovány nejpozději do tří dnů od objednání s garancí bezproblémového vkladu do katastru nemovitostí. Veškerý postup podání na katastr popisujeme v přehledném návodu, který je součástí služby PROFI darovací smlouva.

Dokumenty pro vás zpracovává internetová advokátní kancelář Mgr. Miroslava Zemana, ProfiPravnik.cz, zapsaná a registrovaná u České advokátní komory pod ev.č. 13197.

#

Darovací smlouva podle NOZ v roce 2020. Darovat lze více obdarovaným a také do sjm manželů

NOZ, tedy nový občanský zákoník umožňuje i v roce 2020 darovat byt, dům nebo pozemek více obdarovaným. Každý z obdarovaných tak bude vlastnit příslušný podíl, jaký mu darovací smlouvou určíte. Jak se postupuje?

Máte nemovitost a chcete darovat společně několika obdarovaným?

Není to v podstatě problém. Darovací smlouva k nemovitosti umožňuje darovat i většímu počtu obdarovaným bez ohledu na stupeň a míru příbuzenství. Darovat tak můžete vedle sebe jak své manželce, tak i své dceři nebo vnukovi. Záleží jen na dárci, jak nemovitosti a podíly k těmto nemovitostem rozdělí.

Jeden z obdarovaných tak může získat ½ nemovitosti, zatímco další dva obdarovaní mohou získat každý z nich 1/4. Rozsah darování a výše podílů je jen na rozhodnutí a vůli dárce, jako vlastníka nemovitostí.

Při darování je třeba podíly konkrétně určit a definovat jak v darovací smlouvě, tak v návrhu

Podíly musí být přesně definovány a musí být také v darovací smlouvě přesně určeno, který z obdarovaných získává jaký podíl a k jaké nemovitosti. Toto je nutno uvést nejen v darovací smlouvě samotné, ale také v návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kterým se bude návrh na vklad zahajovat.

Je také třeba určit, zda je nemovitost darována do podílového spoluvlastnictví, to v případě, že se daruje například dětem nebo jiným osobám, nebo do společného jmění manželů obdarovaných, pokud se jedná o manžele.

Do společného jmění manžel lze darovat podle NOZ v roce 2020

Do společného jmění manželů může dárce bez obav darovat i v roce 2020. Toto darování umožňuje nový občanský zákoník. Nejčastěji se bude darovat někomu z dětí a jeho manželovi do společného jmění manželů. V takovém případě nedaruje dárce spoluvlastnické podíly, jako ve výše uvedeném případě, ale oběma manželům společně do jejich společného jmění manželů, kde se podíly neurčují. Není ale případně problém darovat i spoluvlastnický podíl do společného jmění manželů.

I v případě darování do společného jmění manželů platí osvobození od daně z příjmů v případě, kdy manželům daruje jeden, nebo oba z rodičů jednoho z manželů. Pokud by ovšem manželům daroval například strýc, teta nebo sourozenec jednoho z manželů, bude se osvobození týkat pouze toho z manželů, který je příbuzným dárce. Jeho manžel už bude muset podat daňové přiznání k této dani a odvézt daň z tohoto daru.


Darovací smlouva v roce 2020. Na jaké chyby dát pozor?

I s počátkem roku 2020 dělají klienti v darovacích smlouvách nebo v návrzích na vklad závažné chyby. Jaké chyby jsou v roce 2020 v darovacích smlouvách nebo návrzích na vklad nejčastější? A jak si na ně dát pozor?

Chyby v darovací smlouvě jsou nejčastěji způsobeny nekritickým používáním nejrůznějších vzorů darovacích smluv z internetu. Problém může být jak v nekvalitním nebo neaktuálním vzoru, tak v jeho špatném a nekvalifikovaném vyplnění. Při zkoumání vzorů jsme totiž zjistili, že i jejich vyplnění je spíše věcí odborníka než laika, a právě při vyplňování vzorů dochází k nejčastějším chybám.

Tyto chyby jsou způsobeny jak neznalostí správného obsahu darovacích smluv a přesného definování a určení nemovitostí či jejich podílů v darovací smlouvě, tak chybnými vzory darovacích smluv stažených z internetu, nebo použitím starých smluv, které lidé používají k novým převodům.

I použití staré smlouvy je totiž problematické. Mnoho z těchto smluv je zpracováno ještě v době platnosti původního občanského zákoníku ze šedesátých let, a tedy neobsahují nová potřebná ustanovení. Navíc se jedná o nemovitosti poměrně zastaralé nebo neaktuální. Samotným okopírováním staré smlouvy se tak může dárce nebo obdarovaný dopustit hned několik chyb.

Darovací smlouva u bytů neobsahuje spoluvlastnické podíly

Velkou chybou při darování bytů je i v roce 2020 neuvedení, nebo dokonce špatné uvedení spoluvlastnických podílů na domě, v němž se byt nachází nebo na příslušejících pozemcích. Lidé si pletou spoluvlastnický podíl vztahující se k samotné bytové jednotce, s celkovým spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku, nebo pozemcích. Často totiž dárce nevlastní jen samotnou bytovou jednotku v domě, ale třeba také podíl na garáži nebo jiném nebytovém prostoru v domě, což mění i celkový spoluvlastnický podíl na domě a pozemku. Pokud tento podíl špatně určíte, katastr návrh na vklad zamítne a vy si budete muset nechat darovací smlouvu opravit a znovu zaplatit poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, který činí od roku 2020 už 2000 korun.

Věcné břemeno na podílu na nemovitosti

Klienti velmi často dávají návrh na vklad na zřízení věcného břemene užívání pouze k podílu bytu, domu nebo pozemku, a to, aniž by účastníkem smlouvy byl další spoluvlastník nebo spoluvlastníci. I když se věcné břemeno zřizuje v rámci darovací smlouvy, nemůže být věcné břemeno zřízeno jen na podílu či části nemovitosti, ale pouze na celku nemovitosti. Jedná se o velmi častou chybu, která je důvodem k zamítnutí návrhu na vklad katastrem nemovitostí.

Darování ze společného jmění manželů jednomu z manželů

Například pokud vlastníte dům společně se svou manželkou v rámci společného jmění manželů, nemůžete darovat podíl na nemovitosti jen jednomu z manželů. Jednak žádné podíly na nemovitosti, tedy na bytě, domě nebo pozemku neexistují, protože SJM je jednotné a současně nemůže být například manželka jako dárce na jedné straně a současně jako obdarovaná na straně druhé.

Při nakládání se společnou věcí, tedy i s bytem, domem nebo pozemkem vystupují vždy oba manželé společně. S nemovitostí ve společném jmění manželů tak nemůže nakládat například pouze jen manžel nebo jen manželka. Jako dárce musí být vždy společně. Z toho vyplývá i okolnost, že v roli obdarovaného nemůže figurovat stejný člověk, tedy manžel nebo manželka.

Pokud tedy oba manželé chtějí v roce 2020 darovat nemovitost tak, aby ji vlastnil jenom jeden z nich, musí společně jako manželé darovat celou nemovitost některé z příbuzných osob, která následně daruje tuto nemovitost právě jednomu z manželů, do jeho výlučného vlastnictví.

Darování domu, který je součástí pozemku nelze

S novým občanským zákoníkem – NOZ se staly budovy na pozemcích součástí pozemků. Pokud tak měl pozemek i budova jednoho vlastníka, stala se budova na tomto pozemku vždy součástí pozemku. Z toho vyplývá, že budova už nemůže být samostatným předmětem převodu, a to ani darováním. Nelze tedy již nyní darovat budovu bez pozemku jejíž je součástí.

Klienti tak dělají tu chybu, že do darovací smlouvy uvádějí budovu jako předmět převodu, ačkoliv se musí převést zejména pozemek a spolu s pozemkem se automaticky převádí na obdarovaného i budovy či všechny budovy a věci které na pozemku stojí.

S tím souvisí i skutečnost, že se budovy neobjevují nově již na návrzích na vklad do katastru nemovitostí a najdete tam pouze pozemky, bez uvedení budov na nich stojících. To vše i v případě, kdy ve smlouvě v zájmu právní jistoty definujeme i číslo popisné nebo číslo evidenční budov, které na pozemcích stojí.


 

Jak darovat nemovitost ze společného jmění manželů jednomu z manželů?

Darovací smlouva, kterou chtějí manželé darovat jen jednomu z nich nebude platná. Manželé musí vždy vystupovat při nakládání se společným majetkem vždy společně. Darování do výlučného vlastnictví jednoho z manželů tak musí být řešeno darováním přes třetí příbuznou osobu.

Darovat přímo ze společného jmění manželů jednomu z manželů nelze

Manželé nemohou darovat nemovitost, tedy dům, byt nebo pozemek ze společného jmění manželů do vlastnictví jednomu z nich darovací smlouvou napřímo. Důvod je jednoduchý. Dle NOZ, tedy nového občanského zákoníku nakládají manželé s nemovitostmi ve společném jmění manželů vždy společně. To znamená, že jako dárci mohou být manželé pouze společně. Nikdy totiž nemůže se společným jmění manželů nakládat pouze jeden z manželů. Neexistuje tak možnost, aby například manžel daroval ze společného jmění manželů například svou fiktivní část manželce. Žádné podíly ve společném jmění manželů totiž neexistují a manželé si je tak nemohou ani tvořit.

Řešením je darování přes příbuznou osobu

Protože manželé mohou s nemovitostí nakládat vždy pouze společně, musí být na straně dárce podepsáni vždy oba manželé. To znamená, že ani jeden z těchto manželů nemůže současně figurovat na straně obdarovaného.

Proto lze věc řešit buď notářským zápisem o zúžení společného jmění manželů, který ale manžele vyjde nákladově velmi draho, protože odměna notáře se vypočítává z hodnoty nemovitosti či nemovitostí, nebo mohou využít klasickou formu darování, který vyjde výrazně levněji.

Manželé společně jako dárci darují nemovitost některému ze svých příbuzných, tedy buď společné dítě nebo jeden z rodičů manželů, který obratem daruje nemovitosti do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Oba účastníci převodu budou osvobozeny od daně z příjmů z daru. Uhradí se tedy pouze dvakrát poplatek na katastru nemovitostí po 2000 korunách a dále cena za zpracování převodních dokumentů, která činí u naší kanceláře 2900 korun.

Jeden z manželů se stává výlučným vlastníkem společných nemovitostí do šesti týdnů

Doba, kdy se nemovitosti dostanou do vlastnictví jednoho z manželů činí pouze šest až osm týdnů, kdy oba převody proběhnou. Oba návrhy na vklad je přitom možné podat na katastr nemovitostí současně. Nemůže tak dojít k žádnému zpoždění nebo neprovedení vkladu. Realizace řešení je tak poměrně rychlá a zcela bezpečná.


 

Darovací smlouva přes internet za 2900 korun i v roce 2020

PROFI darovací smlouvu, návrh na vklad a návod na vyřízení věci vyřídíte i v roce 2020 z pohodlí domova za celkovou cenu 2900 korun do dvou dnů od zaslání své objednávky. Cenu navíc hradíte až po zpracování dokumentů. Cena obsahuje také potřebné poradenství a návod na vyřízení darování.

Velmi přesně víme, co pracovníci katastrálních úřadů ve smlouvách chtějí a požadují. PROFI darovací smlouva těmto požadavkům odpovídá a máme ji i na většině katastrálních úřadů vyzkoušenou a ověřenou. Zpětnou vazbou jsou i reakce našich klientů od pracovníků katastrálních úřadů, kdy byla forma a obsah našich smluv chválen jako velmi profesionální a přehledné.

Co v rámci balíčku PROFI darovací smlouvy získáváte:

 • Balíček darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení
 • Poradenství
 • Garantovanou cenu 2900 korun, kterou hradíte až po zpracování dokumentů, nikoliv předem
 • Záruku
 • Garanci bezproblémového vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí
 • Rychlé vyřízení a téměř okamžitou reakci na dotazy či objednávky

V době, kdy si můžete založit on-line přes internet bankovní účet, můžete ho ovládat přes svůj mobil, přes internet sjednáte pojištění nebo objednáte jakoukoliv službu či zboží, nabízí naše advokátní kancelář pro naše klienty i právní služby on-line přes internet.

Objednávka veškerých služeb i komunikace s naší kanceláří probíhá on-line, internetovou formou, přes mail ProfiPravnik@gmail.com tedy rychle a pro klienty komfortně. Klientovi tak k vyřízení služby nebo získání informace a poradenství stačí jeho mobilní telefon nebo počítač a připojení k internetu.

Velmi si zakládáme na tom, aby klienti vyřídili vše, co potřebují komfortně, bez stresu, rychle a kvalitně ke své plné spokojenosti. Nemáme rádi polovičatá řešení, proto řešíme požadavky klientů komplexně. Důležitý je pro nás cíl klienta, nikoliv formality.

Počet našich klientů a jejich spokojenost a množství pozitivních reakcí a referencí je důkazem toho, že naše internetová advokátní kancelář poskytuje své služby:

 • Kvalitně
 • Profesionálně
 • Levně
 • Rychle
 • Bezpečně

Naše advokátní kancelář je registrována v evidenci advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Najdete nás pod evidenčním číslem 13197. V případě jakýchkoliv pochybností můžete zaslat svůj dotaz pro ověření registrace naší advokátní kanceláře i na orgány České advokátní komory na stránkách www.cak.cz. Naše advokátní kancelář provozující největší právní poradenský web pro laiky ProfiPravnik.cz funguje již od roku 2010.


PROFI darovací smlouvu s návrhem na vklad, návodem na vyřízení, poradenstvím a zárukou za garantovanou cenu 2900 korun (kterou platíte až po zpracování a obdržení dokumentů) objednáte velmi snadno použitím krátkého formuláře ZDE! nebo zasláním potřebných informací ke zpracování:

 • celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného,
 • číslo popisné domu, číslo bytu nebo číslo pozemku a adresu, kde se nemovitost nachází nebo číslo listu vlastnictví (LV) a katastrální území nebo přiložením scanu listu vlastnictví,
 • popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným,
 • zda se bude zřizovat věcné břemeno užívání pro dárce či nikoliv

na mail advokátní kanceláře: ProfiPravnik@gmail.com, případně můžete předem zaslat na tento mail svůj dotaz, na který obratem odpovíme nebo potvrdíme objednávku. Dokumenty jsou zpracovány nejpozději do tří dnů od objednání s garancí bezproblémového vkladu do katastru nemovitostí. Veškerý postup podání na katastr popisujeme v přehledném návodu, který je součástí služby PROFI darovací smlouva.

Dokumenty pro vás zpracovává internetová advokátní kancelář Mgr. Miroslava Zemana, ProfiPravnik.cz, zapsaná a registrovaná u České advokátní komory pod ev.č. 13197.

_________________________________________________________________________________

https://www.profipravnik.cz/darovaci-smlouva.html#objednat

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman