Darování darovací smlouvou podle NOZ v roce 2018, opět rychle, kvalitně a levně

Darování nemovitosti, tedy darování bytu domu, nebo pozemku se v roce 2018 mírně mění. Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku – NOZ tak doznává několika změn a úprav. Pokud se chcete vyhnout riziku, nebo problémům při vkladu, čtěte dále!

Darovat lze i nemovitosti ve společné jmění manželů, ale pozor na podmínky

Chcete darovat nemovitosti, tedy dům, byt nebo pozemky, které vlastníte ve společném jmění manželů? Tedy v katastru jsou nemovitosti zapsány jako SJM dvou manželů. Ano, darovat nemovitosti můžete. Musíte však splnit několik podmínek a dle toho také mít správně upravené a přizpůsobené darovací smlouvy a návrhy na vklad. V tomto případě tak určitě není dobré využívat internetových vzorů darovacích smluv, ale dokumenty zpracovat přímo na míru na váš konkrétní případ.

U bytů je rozdíl zda jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle NOZ

Například u bytů je nutné sledovat, jestli jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů, nebo podle ustanovení nového občanského zákoníku. Darovací smlouva a návrh na vklad se pak podle toho příslušným způsobem mění. V případě nového občanského zákoníku jsou totiž domy v nichž je byt vymezen součástí pozemků na kterých jsou postaveny a tudíž podíl náležející k bytu se vztahuje k pozemku, nikoliv výslovně k budově, která je součástí pozemku.

A naopak v případě bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů i nadále platí, že se spolu s bytem daruje i podíl jak budově v níž je byt vymezen, tak i na pozemku na němž budova stojí.

Návrh na vklad věcného břemene služebnosti neobsahuje domy

Proč? Protože domy postavené na pozemcích stejného vlastníka jsou součástí pozemků. Pokud totiž chcete v rámci darování pozemku a domu zřídit věcné břemeno – služebnosti k domu, pak nesmíte navrhovat zřízení věcného břemene bydlení přímo k domu, protože dům není už samostatně vymezen a v katastru figuruje pouze jako součástí pozemku na kterém stojí. Katastrální úřady tak velmi často takové návrhy zamítají jako zmatečné a požadují, aby bylo zřízeno věcné břemeno pouze k pozemku pod domem.

U darování bytů je nutné prohlášení

U darování bytů je třeba uvést prohlášení, že se nejedná o první převod bytové jednotky a že v bytové jednotce nedošlo k žádným podstatným stavebním úpravám, ani změnám výměry či určení. Důvodem je skutečnost, že u nových bytů, kde dosud nedošlo ke změně vlastnictví (například nově postavené byty, nebo nově vymezené byty v domě) mají darovací smlouvy jiné náležitosti i rozsah, než u bytů, kde už se nejedná o první převod.

Tyto informace vám totiž žádný vzor neposkytne, ani nenaznačí, a tak je vhodné využít ke každému darování s ohledem na specifičnost konkrétní situace služeb a poradenství právníka.

Darování nemovitosti ze společného jmění manželů je možné. Ale pozor!

I v roce 2018 platí, že je možné převést darovací smlouvou i nemovitosti ve společném jmění manželů. A je také možné převést nemovitosti do společného jmění manželů. Ale pozor. Není vše tak jednoduché jak by se mohlo zdát.

Darování ze společného jmění manželů nelze jednomu z nich

Darovat darovací smlouvou ze společného jmění manželů nelze jednomu z těchto manželů. Často nám totiž chodí objednávky na darování jakéhosi podílu ze společného jmění manželů, kdy by manžel daroval svůj podíl manželce a ta by se stala jediným vlastníkem nemovitostí. Takhle to opravu nelze.

Společné jmění manželů k nemovitostem znamená bezpodílové spoluvlastnictví. Nejsou zde dány žádné podíly, jako je tomu například u podílového spoluvlastnictví, kde jsou podíly jasně v katastru vyjádřeny. V případě společného jmění manželů se tak jedná o společné vlastnictví, kde s nemovitostí mohou nakládat pouze oba manželé společně. Z toho pak vyplývá, že nemohou oba manželé převést nemovitosti ve společném jmění manželů darovací smlouvou či kupní smlouvou pouze na jednoho z nich. Manžel tak nemůže být v darovací smlouvě na straně dárce, společně s manželkou a současně jako obdarovaný na druhé straně.

Z logiky věci vyplývá, že řešením věci je, že oba manželé musí darovat nemovitost ve společném jmění manželů například na jednoho ze svých rodičů nebo dětí a to jako celek. Dítě, nebo obdarovaný rodič pak může následně darovat nemovitosti jednomu z manželů, který se až tímto způsobem a postupem stane konečně jediným vlastníkem nemovitostí.

Jako manželé tak můžete darovat byt, dům nebo pozemek třetí osobě, ideálně příbuzné, aby tam platilo osvobození od daně, ale nemohou darovat přímo jednomu z manželů. V případě nepochopení výše uvedeného vysvětlení, rádi zodpovíme individuálně po zaslání dotazu na náš mail: ProfiPravnik@gmail.com

Oba manželé ale nemusí ze společného jmění manželů darovat pouze celou nemovitost, ale mohou darovat i část nemovitosti, resp. podíl na nemovitosti. Ze společného jmění manželů je tak možné darovací smlouvou darovat například podíl ½ některému z dětí a zbytek si mohou manželé ponechat ve svém společném jmění manželů.

Darovat darovací smlouvou lze i v roce 2018 do společného jmění manželů

V rámci starého občanského zákoníku nebylo možné darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Do společného jmění manželů bylo možné nemovitosti pouze zakoupit. To se však s přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014 změnilo a je tak možné už čtyři roky darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Pokud tedy například rodiče syna chtějí darovat jak jemu, tak i jeho manželce do jejich společného jmění manželů, pak je to bez problémů formou darovací smlouvy možné bez omezení. Z darování tak obdarovaní manželé nehradí žádnou daň z příjmu a platí tam tudíž osvobození od daně z příjmů z důvodu příbuzenství dárce a obdarovaných.

Jak darovat darovací smlouvou byt v roce 2018. Podmínky jsou náročnější

Darování bytů darovací smlouvou je v roce 2018 náročnější a komplikovanější než je tomu u jiných nemovitostí. A právě při darování bytové jednotky doporučujeme o to vřeleji pomoc odborníka. S darováním bytu je totiž spojeno mnoho rizik a souvislostí na které je třeba brát zřetel.

Darování bytu je úplně jiné kafe a jiná náročnost, než když chcete darovat pozemek, nebo třeba dům jako celek. V rámci darovací smlouvy totiž nepřevádíte na obdarovaného pouze byt jako takový, ale také podíly na domě v němž se byt nachází a také podíly na pozemku na němž dům stojí. Ale pozor to není všechno.

S bytem darujete i podíl na nebytových prostorech

V dome bývají prostory, které jsou určeny k užívání všem vlastníkům bytů v domě. Jedná se například o kočárkárny, sklepní prostory nebo klubovny v suterénu domu. V době zpracování prohlášení vlastníka se společné užívání těchto prostor řešilo často tak, že ke každé z bytových jednotek připadá daný podíl na těchto nebytových prostorech. S darováním konkrétního bytu, tak darujete současně i podíl na příslušné nebytové jednotce, což je také nutné v darovací smlouvě řádně a precizně upravit. Tím, že převádíte podíl na nebytové jednotce, mění se také celkový spoluvlastnický podíl na domě a pozemku pod domem, který je pak vyšší než by odpovídalo čistě pouze podílu bytu na společných částech.

S bytem musíte darovat i podíly na dalších pozemcích

Lidé si často myslí a nejrůznější pochybné vzory z internetu je v tom spíše podporují, že s bytem se daruje pouze podíl na domě v němž se byt nachází a na pozemku na němž dům stojí. Ale to není vždy pravda. Často se k domu vztahují i podíly na dalších pozemcích v okolí domu, například zahrádky, chodníky či společné předzahrádky, na kterých mají podíly všichni vlastníci bytů v domě. Pokud totiž zapomenete podíl na těchto dalších pozemcích vložit, nebo si nezjistíte, že k bytu náleží i podíly na dalších pozemcích, pak je to vada darovací smlouvy a katastrální úřad návrh na vklad zamítne. Přijdete tak jako navrhovatelé o poplatek tisíc korun a všechny dokumenty budete muset kompletně zpracovat nové a zajistit podpisy těchto dokumentů.

Jak správně určit podíly na společných částech domu a pozemcích při darování

Problémy dělá lidem určit přesný podíl na společných částech domu kde se byt nachází a souvisejících pozemcích. Je totiž velký rozdíl mezi podílem, který nalezneme u výpisu přímo bytové jednotky a který odpovídá výměře podlahové plochy jednotky ve vztahu k podlahovým plochám všech jednotek v domě, a tzv. celkovým spoluvlastnickým podílem vztahujícím se k vlastnictví bytu. To jsou dvě rozdílné hodnoty. Někdy sice mohou být totožné, ale někdy se mohou lišit.

Pokud je hodnota podílu uvedená u bytové jednotky jiná než hodnota u výpisu vlastníků bytů u společných částí domu, nebo pozemku, pak je třeba zpozornět. K bytové jednotce se v takovém případě vztahuje i podíl na některém z jiných bytů nebo nebytových prostorech. Tyto nebytové prostory je třeba dohledat a do darovací smlouvy zakomponovat a to spolu s celkovým spoluvlastnickým podílem, který se vztahuje nejen k darovaní samotné bytové jednotky, ale také k darovanému podílu na nebytových prostorech.

Jak snadno a levně vyřešit darovací smlouvu v roce 2018. Krok za krokem

Vyřešení převodu nemovitosti, tedy bytu domu či pozemku darovací smlouvou je i v roce 2018 velmi snadné, rychle a levné. Pro zajímavost ceny za zpracování převodních dokumentů v rámci služeb PROFI Darovací smlouvy ve výši 2500 korun jsou úplně stejné jaké byly už v roce 2010, tedy před osmi lety a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení těchto cen.

Snadné objednání darovací smlouvy i návrhu na vklad

Potřebujete zpracovat darovací smlouvu, návrh na vklad, návod na vyřízení a poradit se ve věci? Vše vyřešíte hlavně velmi snadno. Na náš mal: ProfiPravnik@gmail.com kdykoliv, klidně i v noci zašlete svůj zájem a poptávku o zpracování darovací smlouvy k bytu nebo domu či pozemku, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a položte své dotazy.

Pokud zároveň připojíte i potřebné informace k vyřízení věci, pak se zpracování a vyřízení ještě urychlí. Jedná se o:

  • Celá jména, rodná čísla (v případě že je nechcete uvádět, tak není nutné uvádět a doplníte si je až do zpracovaných dokumentů sami), a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného
  • Označení nemovitosti, tedy číslo bytu (pokud se bude darovat byt), číslo popisné domu, číslo pozemku, a adresu nemovitosti, nebo označení čísla listu vlastnictví a katastrální území kde se nemovitost nachází, případně scan výpisu z katastru předmětné nemovitosti
  • Zda se bude zřizovat věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání dárce k darovaným nemovitostem či nikoliv
  • Pokud se bude převádět pouze podíl na nemovitosti, tak označit o jaký podíl půjde (například ½, 1/3, ¼ apod.

Nebo můžete stejným způsobem vyplnit formulář, který jsme na našich stránkách pro vás připravili a který vám rovněž usnadní zadávání potřebných informací a sjednání objednávky.

 Rychlé vyřízení darovací smlouvy i návrhu na vklad

Rychle znamená v našem pojetí skutečně rychle. Své dokumenty tak budete mít v mailu k dispozici už do dvou dnů od zaslání výše uvedených potřebných dokumentů. Pokud tedy objednávku a potřebné informace zašlete například v pondělí, nejpozději ve středu už budete mít dokumenty k dispozici a můžete si na nich ověřit podpisy a ještě ten den zanést na podatelnu katastrálního úřadu.

V některých případech či na požádání zpracujeme dokumenty i do následujícího pracovního dne.

Darovací smlouva a návrh na vklad s návodem jsou levné

Levné neznamená nekvalitní. Dokumenty zpracováváme kvalitně a levně. Důvodem nízké ceny, která činí 2500,- Kč za celou službu PROFI Darovací smlouvu na klíč je vyřízení on-line. Vyřízení věci prostřednictvím internetu snižuje náklady vám, pro vás to znamená větší komfort a celkově i vyšší rychlost vyřízení. Navíc může v průběhu vyřízení věci probíhat potřebné poradenství a informování klienta.

Chcete si výše uvedené informace ověřit a vše si vyzkoušet? Opět není nic jednoduššího. Stačí kliknout na odkaz níže a vyplnit formulář, položit dotaz, nebo nám jednoduše napsat na email – ProfiPravnik@gmail.com.

Darování bytu nebo domu je i v roce 2018 nejvýhodnější formou převodu

Chcete převést nemovitost na blízkou osobu? Typicky z rodičů či prarodičů na děti či vnuky a vnučky, pak nejvýhodnější a nejlevnější formou je darovací smlouva. Darování je totiž levné a rychlé.

K darování nemovitosti totiž nepotřebujete žádné speciální podklady či informace. Stačí klasicky čtyři informace podle kterých lze darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí sestavit a zpracovat.

Darování nemovitostí je osvobozeno od daně i v roce 2018

Pokud se rozhodnou dárci darovat nemovitost blízké osobě, pak je toto darování zcela osvobozeno o daně z příjmu. Je to velmi důležité, protože příjem z darování podléhá sazbě daně z příjmu, která činí aktuálně 15 procent. Do budoucna se daň z příjmů fyzických osob dokonce zvýší na 21 procent. Je tak nutné aby darování bylo realizováno mezi příbuznými či blízkými osobami.

Darování nemovitosti lze realizovat s náklady do 3500,- Kč

Darování lze zrealizovat pouze s nezbytnými náklady a to s výdajem 1000 korun za poplatek na katastru nemovitostí a 2500 korun za zpracování všech převodních dokumentů odborníkem.  V případě kupní smlouvy se jedná o náklady mnohonásobně vyšší.

Darování nemovitosti je ideální pro příbuzné osoby

Darování nemovitosti je výhodné zejména pro příbuzné osoby. Jednak platí osvobození od daně z příjmů z daru a jednak není třeba hradit jakoukoliv kupní cenu. Dárce má navíc právo darování odvolat ze zákonem stanovených důvodů, což například v případě kupní smlouvy není možné. Zpracování převodních dokumentů je navíc snažší a rychlejší.

Darování je výhodnější než náklady dědického řízení

Darování je navíc výrazně levnější i ve srovnání s dědickým řízením. Navíc má pouze u darování dárce jistotu, že v případě kvalitně zpracovaných dokumentů nedojde ke zpochybnění jeho vůle a zneplatnění darovací smlouvy, což se bohužel v případě dědického řízení velmi často děje a to i v případě odkázání nemovitosti závětí, nebo vyděděním někoho z příbuzných. Náklady na dědické řízení jsou řádově dražší, než 3500,- Kč nákladů na převod nemovitostí darováním. V případě dědění hradíte jak poplatky notáři, tak i náklady na znalecké posudky, které se musí zpracovávat, nebo vyplácet sourozence, nebo další příbuzné osoby.

Kdo je osvobozený od daně z příjmu z darování nemovitostí v roce 2018

V případě darování nemovitostí darovací smlouvou mezi příbuznými osobami je převod osvobozen od daně z příjmu z daru. Obdarovaný tak díky tomu ušetří 15 procent z hodnoty darované nemovitosti. Kdo je tedy od daně z daru v roce 2018 osvobozen?

Příbuzenské skupiny se dělili na první, druhou a třetí skupinu. První dvě byly osoby příbuzné nebo blízké, třetí pak byla skupina, která nebyla vůči dárci příbuzná vůbec a podléhala tedy darovací dani.

Nově se skupiny dělí na příbuzné v přímé linii, což jsou typicky rodiče a děti, nebo prarodiče a vnuci a vnučky. V případě přímé linie pochází každá linie přímo jedna od druhé.

V případě pobočné linie se jedná typicky o sourozence, manžele, tchány tchyně, snachy či zetě, strýce a tety. Pozor ale! Pokud jde o strýce a tety musí se jednat vždy o přímého příbuzného, nikoliv manžela či manželku sourozence některého z rodičů. Tam už osvobození od daně neplatí.

Velmi důležitou skupinou jsou osoby, které s dárcem žili po dobu více než jednoho roku před převodem nemovitosti ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byli odkázáni výživou na dárce. Zde se jedná o blízké osoby, které nemusí být přímo příbuzné, ale tím že žijí ve společné domácnost alespoň rok se považuje jejich vztah za obdobu vztahu manželského. Ale pozor. Zde je velmi často nutné prokázat splnění zákonných podmínek pro osvobození od daně.

Typickým důkazy pro potvrzení partnerství či spolužití účastníků jsou:

  • Trvalá bydliště na stejné adrese
  • Uvedení obou partnerů v evidenčním listu bytu, nebo nahlášení u příslušného společenství vlastníků jednotek,
  • Čestné prohlášení alespoň dvou sousedů v domě či u domu, kteří potvrdí, že spolu oba účastníci dlouhodobě žili,
  • Výpisy z účtů, nebo doklady o platbě nákladů společného bydlení ze strany obou účastníků,

Pokud by nárok na osvobození nebyl prokázán, mohl by finanční úřad doměřit obdarované osobě dodatečně daň z příjmu z daru, včetně příslušného penále.

Od daně nejsou osvobozeny sestřenice a bratranci. V těchto případech je příbuzenství již natolik vzdálené, že ho nelze uplatnit v rámci osvobození od daně z příjmu u darování nemovitosti.

Díky osvobození nejsou dárci ani obdarovaní povinni podávat daňové přiznání k převodu a jsou od této povinnosti osvobozeni. Existuje však výjimka a to pouze v případě, kdy by hodnota daru přesahovala pět milionů korun, je obdarovaný či obdarovaná povinni informovat finanční úřad o tomto převodu, byť s nulovou daňovou povinností. I v případě kdy dar a jeho hodnota přesahuje částku pět milionů korun platí osvobození od daně z příjmu z daru.

Právě osvobození od daně z příjmu činí z darování velmi výhodnou formu převodu nemovitostí. U kupní smlouvy totiž platí kupující daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 procenta z hodnoty nemovitosti, nebo z kupní ceny dle toho, která je určena jako vyšší.

Na katastr nemovitostí se v roce 2018 podává jedna darovací smlouva

Zatímco před přijetím nového občanského zákoníku se na katastr podávalo velké množství darovacích či kupních smluv konkrétně v množství podle počtu účastníků plus jedna. Od roku 2014 se podává pouze jedna darovací smlouva, bez ohledu na to kolik je účastníků smlouvy.

Darovací smlouva musí obsahovat ověřené podpisy účastníků

Darovací smlouva, která se předkládá katastru nemovitostí musí povinně obsahovat ověřené podpisy všech účastníků smlouvy. Tedy všech těch, kteří se pod touto smlouvou podepisují. Důvodem je skutečnost, že katastrální úřad musí mít jistotu, že smlouvu skutečně podepsali daní účastníci darovací či kupní smlouvy, aby se tak zabránilo podvodům s nemovitostmi. Ověření podpisů přitom nemusí probíhat v jeden den ani na jednom místě. Je možné, aby například v pondělí podepsal dárce v Praze, a ve středu třeba obdarovaný v Písku. Obě ověření jsou platné a bezvadné. Teprve následně dojde k podání příslušné darovací nebo kupní smlouvy na příslušnou podatelnu katastrálního úřadu.

Návrhy na vklad nemusí být úředně ověřeny

Spolu s darovací smlouvou, nebo kupní smlouvou podepíší smluvní strany i návrh na vklad do katastru nemovitostí ve dvou vyhotoveních. Je možné ale podepsat vyhotovení více. Na katastru však zůstává pouze jeden podepsaný výtisk návrhu na vklad, ostatní slouží pouze za účelem orazítkování na podatelně, tedy jako doklad o podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí nemusí být úředně ověřeny a podepisují se pouze obyčejně do příslušné kolonky u osobních údajů účastníků.

Kde ověřit podpisy na darovací nebo kupní smlouvě

Podpisy lze ověřit u více institucí, tedy neexistuje jedna preferovaná nebo nejlepší instituce či nejlepší či nejvhodnější ověření. Všechna ověření mají stejnou hodnotu či váhu. Nejdostupnější možností k ověření podpisu je tak ověření na pobočkách České pošty. Ověření je možné u přepážek s označením „czechpoint“. Další možností je ověření na matrikách obecních a městských úřadů, které jsou také velmi dobře dostupné. Možnost ověření podpisu nabízejí také notáři nebo advokáti, kteří používají knihu ověření podpisů. Ověření podpisu stojí 30 korun.

Darovací smlouva nesmí obsahovat žádné protiplnění

Darovací smlouva nesmí ani v roce 2018 obsahovat žádné protiplnění. Tedy dárce nesmí za realizaci daru od obdarovaného dárci nic platit, nebo se k čemukoliv materiálnímu zavazovat. Proč?

Povinnost vypořádání u darovací smlouvy může být protiplněním

Klienti si velmi často přejí zakomponovat do darovací smlouvy nejrůznější podmínky či formy protiplnění, kdy by obdarovaný dárci za realizaci darování něco oplácel, nebo naopak plnil někomu jinému. To platí i v případě, kdy by si dárce vymiňoval vypořádání v darovací smlouvě mezi sourozenci. Pokud by se obdarovaný zavázal plnit třeba ve prospěch sourozence formou finančního vypořádání, vznikl by problém s daněmi. Takto koncipovaná darovací smlouva by mohla být ze strany finančního úřadu považována za skrytou kupní smlouvu a mohla by být doměřena daň z nabytí nemovitých věcí, kterou by měl uhradit obdarovaný jako nabyvatel nemovitosti.

Protiplněním u darovací smlouvy může být i převzetí úvěru

Za protiplnění může být považována i dohoda dárce s obdarovaným, že obdarovaný převezme od dárce jeho část úvěru, nebo dárce z úvěru vyváže. Opět se jedná o určité protiplnění, byť ne přímo formou úhrady nějaké částky, ale převzetím závazku, který by jinak musel dárce plnit. I v takovém případě by mohlo dojít k doměření daně. Pokud si chtějí účastníci nějakou formu kompenzace dohodnout, rozhodně to nemůže být v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou, nebo dokonce upraveno přímo v ní.

Obdarovaný nesmí dárci vůbec nic plnit

Závazek obdarovaného, že pro dárce něco koupí nebo mu převede jinou nemovitost už je protiplněním beze vší pochybnosti a takové ujednání by měnilo darovací smlouvu na kupní smlouvu bez ohledu na pojmenování této smlouvy. Jedním z hlavních znaků darovací smlouvy je, že se jedná o jednostranné darování ze strany dárce obdarovanému a závazek obdarovaného dar převzít, nikoliv závazek obdarovaného cokoliv dárci plnit.

Závazek v podobě vděčnosti a postarání se o dárce není protiplněním

Závazek obdarovaného postarat se o dárce v době jeho nemohoucnosti či nemoci, nebo závazek péče o dárce či zajištění stravy či dopravy už za protiplnění v klasickém hodnotovém smyslu považováno není. Jedná se o čestný závazek, který si darování dokonce vyžaduje a je dokonce podporováno ustanovením občanského zákoníku ve smyslu práva odvolání daru ze strany dárce z důvodu jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Takovýmto porušením dobrých mravů je například odmítnutí pomoci či dlouhodobý nezájem o osobu dárce a to i v případě jeho nemoci.

Odvolání daru z darovací smlouvy je možné. V praxi se však uplatňuje málo

Právo na odvolání daru z darovací smlouvy upravuje přímo občanský zákoník a tohoto práva se nemůže dárce dokonce předem vzdát. Stejně tak nemohou právo odvolat dar z darovací smlouvy ani účastníci svou dohodou. Odvolání daru je však dlouhý a velmi náročný proces s nejistým výsledkem.

Odvolání daru pro jednání v rozporu s dobrými mravy

Prvním případem kdy je možné darování odvolat je jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Rozpor s dobrými mravy je nutné vždy posuzovat v každém konkrétním případě s konkrétními okolnostmi, protože každý případ je originální a nelze v těchto případech uplatňovat nějaké šablony jednání. Obecně však jednáním v rozporu s dobrými mravy bude například odmítnutí poskytnutí pomoci dárce obdarovaným a to po jeho opakovaných urgencích, hrubé a opakované napadání dárce ze strany obdarovaného, nebo spáchání trestného činu obdarovaného vůči dárci. Každý takový zásah, nebo porušení povinností dárce by mělo být opakované, dlouhodobé a s vysokou intenzitou do života dárce. Odvolání daru je totiž poměrně velký zásah do majetkových práv jednotlivce a tak je tento nástroj podroben velmi podrobnému zkoumání, prověřování a dokazování.

Odvolání daru pro nouzi dárce

Tento institut a možnost odvolání daru je zcela nová a přinesl ji teprve nový občanský zákoník v roce 2014. Dárce tak může požadovat vrácení daru, nebo úhradu pravidelné dávky v případě, že se dostane do nouze a sociální tísně. Platí, že do této nouze se dárce nesmí dostat z důvodu vlastního zavinění. Například tím, že se sám rozhodne nepracovat, nebo se sám předluží a tím se dostane do sociální tísně. V takovém případě by právo na odvolání daru nebylo soudem vůbec uznáno. Naopak typickým příkladem, který by měl šanci na úspěch je vážné onemocnění dárce, úraz dárce, kdy je dárci objektivně znemožněno aby se mohl sám uživit. V takovém případě má dárce možnost požadovat vrácení daru, nebo tento postup může obdarovaný nahradit tím, že dárci bude po potřebnou dobu poskytovat nějakou dostatečnou finanční dávku a dárce i jinak podporovat nebo mu pomáhat.

Odvolání daru je možné pouze soudní cestou

Odvolání daru se v praxi realizuje tak, že dárce obdarovanému zašle výzvu k dobrovolnému vrácení daru a uvede důvody proč na odvolání daru trvá. Pokud obdarovaný nereaguje, nebo vrácení daru odmítne, musí se dárce obrátit na soud a požadovat uplatnění odvolání daru soudní cestou. Platí, že nárok na odvolání daru musí dárce v plném rozsahu a také co nejlépe prokázat. Pokud dárce neunese důkazní břemeno, nebo se ukáží důvody dárce pro odvolání daru jako nedostatečné, soud takovou žalobu zamítne. V praxi pak možnost odvolání daru není pro obdarované žádnou nejistotou či rizikem. Pokud obdarovaný nebude postupovat vůči dárci hrubě v rozporu s dobrými mravy, nemá se v zásadě čeho obávat a jakékoliv zpochybnění jeho vlastnického práva mu nehrozí.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman