Darování nemovitosti darovací smlouvou se věcným břemenem. Výměnek není služebnost

Darovat darovací smlouvou můžete dům nebo byt i spolu se zřízením výměnku, nebo služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti dárcem. Mezi oběma instituty je však velký rozdíl. I přesto si lidé oba dva instituty ztotožňují a to není správně.

Co je u darování nemovitosti výměnek

Výměnek je druh věcného břemene, který umožňuje dárci v rámci darování nemovitosti nejen samotné užívání této nemovitosti, tedy bytu či domu, ale také má dárce právo na zaopatření ze strany obdarovaného a to například v podobě nároku na zaopatření dodávek otopu, vody, tepla, elektřiny, nebo výplatu nějaké pravidelné částky. Další formou nároku může být péče, odvoz k lékaři či zajištění stravy apod.

Stručně řečeno dárce má v rámci výměnku mnohem širší práva a oprávnění, než v případě samotného věcného břemene – služebnosti doživotního užívání předmětných nemovitostí. Tento institut je tak výrazně méně využíván, než právě služebnost.

Co je u darování nemovitosti věcné břemeno – služebnost doživotního užívání

Toto věcné břemeno je jednoznačně nejužívanější a nejpoužívanější při darování nemovitostí. Reálně tak dává dárci právo užívat byt nebo darovaný dům za účele jeho doživotního a bezplatného užívání. Platí přitom, že veškeré náklady na provoz si nese dárce jako oprávněný z věcného břemene sám, tedy sám si hradí dodávky tepla, elektřiny, vody či další služby.

A to je právě rozdíl od výměnku, kde je obdarovaný jako povinný zajišťovat dárci jako oprávněnému i další služby, včetně úhrady dodávek služeb spojených s bydlením. Pro dárce je tak tento způsob řešení výrazně komfortnější.

Výměnek ani věcné břemeno – služebnost nelze zřídit na podílu nemovitosti

I v roce 2018 platí, že výměnek nebo věcné břemeno – služebnost lze zřídit pro dárce pouze na celou nemovitost. Tedy nelze toto zřídit na nějaký podíl na nemovitosti. Nemůžete tak zřídit věcné břemeno, které chcete zapsat do katastru nemovitostí například k ideální polovině domu. V případě takového návrhu by katastrální úřad takový návrh zamítl. Pokud tedy vlastní nemovitost více spoluvlastníků, a dárce převádí jen jím vlastněný podíl, tak je možné zřídit věcné břemeno či výměnek pouze v případě, kdy s tímto zřízením vysloví souhlas i další spoluvlastníci nemovitostí. Důvodem je fakt, že i tito spoluvlastníci se stávají povinnými a jsou povinni dodržovat užívací práva dárce k nemovitostem, co je poměrně výrazná zátěž.

Vzory darovacích smluv se služebností jsou zcela neúplné

I v tomto případě existují vzory darovacích smluv se zřízením služebností. Tyto vzory jsou ale zcela nedostatečné a neúplné, zcela ignorují nutnost sjednání podmínek služebnosti, jako je například podíl na financování provozu a údržby nemovitostí a další potřebné náležitosti, které je nutné do darovací smlouvy se zřízením břemene uvádět. Pokud tedy vzor darovací smlouvy obsahuje i zřízení služebnosti a tuto potřebujete zřídit, pak vzor rovnou vymažte a raději si objednejte službu PROFI Darovací smlouvy, která zřízení věcného břemene – služebnosti zcela řádně a bezproblémově řeší.

Darování nemusí být pro dárce žádné riziko. Stačí zřídit věcné břemeno užívání

Dárci se často obávají darovat svou nemovitost s tím, že by už nemohl tuto nemovitost užívat, nebo by ji obdarovaný prodal a dárce by neměl kde bydlet. Dárce tak do velké míry darováním ztrácí nad domem či bytem kontrolu. Ale nemusí tomu tak být.

Řešením je zřízení věcného břemene – služebnosti doživotního a bezplatného užívání předmětných nemovitostí ze strany dárce. Dárce sice převede darováním své vlastnické právo na obdarovaného, ale díky věcnému břemenu si zajistí právo doživotního užívání předmětných nemovitostí. To vše bezplatně. Bezplatností se přitom rozumí nikoliv užívání nemovitosti zdarma. Dárce jako oprávněný si i nadále hradí náklady spojené s užíváním nemovitosti jako dodávky vody, elektřiny či plynu, ale nehradí obdarovanému jako povinnému žádné nájemné, ani jiné platby.

Věcné břemeno – služebnost se zapisuje do katastru nemovitostí

Věcné břemeno se navíc standardně zapisuje do evidence katastru nemovitostí a vázne na nemovitosti jako zátěž, kterou nemůže sám obdarovaný jako vlastník zrušit bez dohody s dárce, jako oprávněným. Celé právo užívání v rámci věcného břemene se vztahuje přímo k předmětné nemovitosti, a je tak tímto právem vázán a povinen každý současný i budoucí vlastník zatížené nemovitosti. Každý kdo by koupil či získal nemovitost od obdarovaného, musí počítat s tím, že bude dodržovat právo dárce a oprávněného na užívání nemovitosti. A toto právo nesmí nijak omezovat. Oprávněný dokonce může využívat policejní či soudní ochrany, pokud by mu bylo do jeho práva zasahováno, nebo se někdo o takové zásahy pokoušel.

Nejen věcné břemeno, ale i zákaz zcizení či zatížení nemovitosti

Svůj vliv na nemovitosti si může dárce upevnit ještě zřízením zákazu zcizení nemovitostí, které zakazuje, aby obdarovaný nemovitosti prodal nebo daroval jiné osobě. Dalším omezením je možnost zřízení zákazu zatížení nemovitostí, které zakazuje obdarované nemovitost zatížit jiným věcným břemenem, nebo zástavním právem či jinou zátěží se kterou by nevyslovil svůj souhlas dárce jako oprávněný z věcného břemene.

Věcné břemeno chrání lépe než spoluvlastnictví

Dobré upravené a zřízené věcné břemeno může dárce a oprávněného chránit dokonce více, než kdyby zůstal dárce spoluvlastníkem předmětných nemovitostí a tyto spoluvlastnil pouze z nějaké části či podílu. V takovém případě by mohlo docházet ke kolizím s jinými spoluvlastníky o tom, kdo a v jakém rozsahu má nemovitosti užívat. V případě věcného břemene – služebnosti má právo užívat nemovitosti pouze oprávněný a členové jeho rodiny. Povinný nemůže právu užívání oprávněného ani členů jeho rodiny jakkoliv bránit.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman