Vzor darovací smlouvy ne. Darovací smlouvy a návrhy na vklad k darování přímo na míru klienta

Vzor darovací smlouvy k nemovitosti vypadá jako úžasná věc, která vám umožní ušetřit několik tisíc korun. V našem případě pouze 2500,- Kč (kolik stojí celá služba PROFI Darovací smlouvy), má ale svá velká rizika a může přivodit účastníkům velké problémy. Proto je lepší mít svou darovací smlouvu zpracovanou přímo na míru a na váš konkrétní osobitý případ. To platí i v roce 2018.

Každý jsme originál, zasloužíme si originál darovací smlouvu

Každý člověk je originál a každá situace je originální a v podstatě nenapodobitelná. I nemovitost, kterou chcete převést na obdarovaného, nebo kterou chcete jako obdarovaný převést od dárce je originál. Jak s originálem naložit? Zcela jistě originální darovací smlouvou šitou přímo na míru vaší konkrétní situaci. Pokud totiž použijete vzor darovací smlouvy stažený z internetu, pak se sami vystavujete riziku budoucímu zneplatnění darovací smlouvy, nebo zamítnutí vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Vzor je jen obecný polotovar, který je třeba upéct do konečné podoby s ohledem na konkrétní situaci. Ze vzoru se například nedozvíte jak precizně popsat a definovat předmětnou nemovitost v darovací smlouvě, nedozvíte se zda můžete darovat podíl ze společného jmění manželů, nebo se nedozvíte zda můžete zřídit služebnost doživotního užívání dárce k podílu nemovitosti apod.

Je přitom mnoho okolností, které přímo nutí tyto okolnosti a konkrétní podmínky upravit přímo v darovací smlouvě a návrhu na vklad. Pokud to neuděláte, vznikne vám ze vzoru darovací smlouvy zmetek, který i když bude podepsaný, tak bude v podstatě nepoužitelný, a nebo vaše vlastnické právo někdo v budoucnu zpochybní a vy o darovanou nemovitost přijdete. Na jedné straně sice ušetříte 2500,- Kč za odborné zpracování dokumentů, ale na druhou stranu budete žít s rizikem zda jste ve vzoru darovací smlouvy neudělali chybu a tato chyba nepovede k zneplatnění příslušné darovací smlouvy.

Proč nepoužívat vzor darovací smlouvy, ale nechat si zpracovat darovací smlouvu přímo na míru:

 • Vzor je velmi obecný a nezohledňuje specifické okolnosti a originalitu nemovitosti i účastníků
 • Vzor vás neupozorní na rizika a výjimky, kdy nelze darování realizovat běžnou formou, ale jiným specifickým způsobem.
 • Vzory darovacích smluv z internetu mají špatnou formální i věcnou úroveň, trpíš nepřehledností a výrazným zjednodušením
 • Vzory darovacích smluv z internetu neobsahují ustanovení o osvobození od daně z příjmu z daru a určení příbuzenství účastníků,
 • Katastrální úřady jsou stále přísnější k náležitostem i formální úrovni darovacích smluv a v případě jakékoliv chyby či nepřesnosti vklad zamítají,
 • Vklad věcného břemene služebnosti doživotního užívání pro dárce je ve vzore z internetu zcela nedostačující a zmatečný. Chybí například podmínky služebnosti, hospodaření s nemovitostí, úhrada nákladů na provoz apod.
 • Vzor si může na internet dát kdokoliv, i úplný laik, nebo vtipálek. Nemáte garanci zpracování odborníkem,
 • Vzor darovací smlouvy z internetu vám nikdy nepomůže specifikovat nemovitost a to správně dle zákona tak jak požadují katastrální úřady. Například správné označení bytu buď podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle ustanovení nového občanského zákoníku,
 • Vzor darovací smlouvy z internetu vám také nepomůže správně vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí, hrozí rozpor s darovací smlouvou,
 • Darovací smlouva od odborníka je originál šitý přímo na míru vaší věci a vašemu problému a specifikům. Vzor toto nikdy nezohlední,

Darování nemovitosti znamená darování statisícových či milionových hodnot

Darování nemovitostí znamená získání majetku velké hodnoty. To si zaslouží také mít kvalitní nabývací právní titul, tedy kvalitní, úplnou a profesionálně zpracovanou darovací smlouvu a návrh na vklad. Šetřit na kvalitním zpracování darovací smlouvy je velmi nezodpovědné a krátkozraké. Výsledkem tak bývá velmi časté zamítnutí vkladu katastrálního úřadu, kdy musíte vše opakovat úplně od začátku, dochází ke zpoždění převodu, kdy například starý dárce může onemocnět, nebo dokonce zemřít a vy tak o dar a celou jeho hodnotu definitivně přijdete. Navíc díky zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu přijdete o uhrazený poplatek 1000 korun. Ten se totiž v případě zamítnutí návrhu na vklad vůbec nevrací. A úspora je pryč.

Zpracování darovací smlouvy není drahé. Vše pořídíte už za 2500 korun

Zpracování darovací smlouvy pořídíte v rámci služby PROFI Darovací smlouva už za 2500 korun. Nejedná se tak o nijak drahou službu. Pokud například získáváte darem nemovitost za milion korun, tak kvalitní zpracování převodních dokumentů v rámci této služby vás vyjde pouze na 0,25 procenta hodnoty převáděné nemovitosti!

Pouze takto nízkou částku zaplatíte za jistotu a vyloučení všech rizik které vás mohou potkat v případě, že si budete vše dělat z důvodu banální úspory svépomocí.

Lidé se tak obávají vysokých a přemrštěných nákladů za zpracování převodních dokumentů zcela zbytečné a zbytečně tak absolvují velká a zbytečná rizika a nejistotu. Zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad přímo od advokáta s právnickým vzděláním a dlouholetou praxí nemusí stát desetitisíce korun, ale vše pořídíte v rámci on-line služby naší advokátní kanceláře za celkovou cenu 2500 korun a to v rozsahu zpracování:

 • Darovací smlouvy
 • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Návodu na vyřízení věci
 • Poradenství a zodpovězení všech otázek k řešení darování

Ačkoliv se jedná o internetové právní poradenství a služby, jejichž výhodou je rychlost vyřízení a pohodlí klienta, mohou se lidé obávat poskytnout své prostředky někomu na internetu. I tato obava je zbytečná, protože celou službu je možné uhradit až po zpracování všech převodních dokumentů, tedy v době, kdy už  je má klient k dispozici a ví přesně za co platí.

Správnost darovací smlouvy i návrhu na vklad navíc garantujeme. Pokud se tak vyskytnou v průběhu řízení na katastrálním úřadu jakékoliv problémy, tak věc za klienta vyřídíme a s celou věcí mu pomůžeme. A to už cena 2500 korun není opravdu nijak vysoká ve srovnání s jistotou a komfortem, který díky službě PROFI Darovací smlouva klient získává.

Služba PROFI Darovací smlouva není jen levná, stojí 2500 korun, ale také jednoduchá k vyřízení. Stačí pouze zaslat do našeho mailu ProfiPravnik@gmail.com potřebné informace ke zpracování darovací smlouvy, nebo vyplnit formulář k objednání PROFI Darovací smlouvy, který naleznete i na konci tohoto článku, nebo kdekoliv na webu ProfiPravnik.cz v pravém sloupci nahoře.

Nejčastější chyby u darovací smluv v roce 2018

Lidé, kteří si píší darovací smlouvy svépomocí, nebo pomocí nejrůznějších vzorů z internetu, nebo kteří opisují staré smlouvy k nabytí nemovitostí dělají velmi často stejné a také fatální chyby, které vedou k zamítnutí návrhu na vklad dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Následkem je ztráta času i zaplaceného poplatku. V nemálo případech je také díky zamítnutí definitivně zmařena možnost převodu, kdy dárce už není nového darování a nového podpisu a jeho ověření schopen, nebo dokonce dárce v mezidobí zemře. V takovém případě má pak obdarovaný smlouvu a snahu o úsporu vykoupí ztrátou statisícové či milionové hodnoty ve formě darované nemovitosti.

Jakých nejčastějších chyb se lidé v těchto případech dopouštějí?

 • Neuvádějí v darovací smlouvě rodná čísla účastníků, ale pouze data narození
 • Neověřují podpisy u darovací smlouvy
 • Špatně označují nemovitosti, které chtějí převést. Tyto nemovitosti musí být v darovací smlouvě označeny přesně a precizně,
 • U darování bytů dochází k opomenutí zahrnutí podílů na domě a pozemku v darovací smlouvě
 • Zapomíná se převádět podíl na nebytových prostorech při darování bytů
 • Špatně určený podíl na společných částech domu a pozemku v případě darování bytu
 • Uvádění zřízení věcného břemene k podílu na nemovitosti, což nelze
 • Uvádění protiplnění v darovací smlouvě
 • Zaměňování výměnku za věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání nemovitosti,
 • V případě prvního převodu bytu není doplněn plánek podlaží a bytu, ani popis vybavení,
 • Rozpor darovací smlouvy s návrhem na vklad,

Chyb se objevuje v darovacích smlouvách samozřejmě mnohem více. Tyto jsou však nejčastější a vedou většinou k zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu.

Nejvhodnějším řešením jak se výše uvedených chyb a vad zbavit, nebo je vyloučit z darovací smlouvy a návrhu na vklad, je využít služeb odborníka, ideálně advokáta. Tato pomoc přitom nemusí být vůbec drahá. V našem případě zaplatíte za zpracování všech potřebných převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci pouze 2500 korun a tato cena je konečná a platí pro všechny převody formou darovací smlouvy a darování. V případě kupní smlouvy a návrhu na vklad, včetně návodu na vyřízení se pak jedná o cenu 3500 korun.

Vyřízení darování nemovitosti může trvat čtyři týdny

Darování nemovitosti formou darovací smlouvy má několik fází, které je třeba do doby celkového vyřízení darování zahrnout. I tak lze celou věc vyřídit až do zápisu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí do čtyř týdnů.

Zpracování darovací smlouvy a dalších dokumentů trvá dva dny

Takto poměrně rychlé vyřízení celé věci je možné i díky rychlého způsobu komunikace při objednání a zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci a souvisejícím právním poradenstvím. To platí v případě objednání služby PROFI Darovací smlouvy u naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tato fáze je nejkratší a činí od objednání zpracování darovací smlouvy do jejího zpracování maximálně dva dny. Poté jsou zpracované dokumenty okamžitě expedovány k objednateli do mailové schránky a ten si je může zkontrolovat a zpracování dokumentů uhradit.

Realizace podpisů a podání návrhu na podatelnu katastrálního úřadu trvá jeden až tři dny

Poté objednatel dokumenty vytiskne dle přiloženého návodu a zajistí ověření podpisu všech účastníků smlouvy na jedné ze smluv a podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí. Tato fáze realizace může trvat jeden až tři dny dle možností objednatele zajistit podpisy účastníků darovací smlouvy. Záleží hodně na vzdálenosti účastníků, jejich stáří a možnostem.

Nejvíce času zabere řízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Po realizaci podpisů a podání dokumentů k darování na podatelnu katastrálního úřadu, nebo po jejich zaslání poštou následuje nejdelší fáze realizace převodu. Ihned po podání se nemovitosti zaplombují a začne běžet ochranná 20 denní lhůta ve které nemůže katastr převod nemovitostí dle darovací smlouvy zapsat. Tato lhůta je určena k tomu, aby účastníci mohli převod zpochybnit, nebo podat námitky či žalovat na neplatnost smlouvy apod. Tato lhůta byla zavedena jako prevence před podvody, které se více či méně rozmáhaly. Po uplynutí této 20 denní lhůty teprve může dojít k vyřízení věci a zápisu do katastru nemovitostí. Tím se také stává obdarovaný definitivním vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitostí a tím je také celá realizace převodu uzavřena.

Nejčastější chyby u darovací smluv v roce 2018

Lidé, kteří si píší darovací smlouvy svépomocí, nebo pomocí nejrůznějších vzorů z internetu, nebo kteří opisují staré smlouvy k nabytí nemovitostí dělají velmi často stejné a také fatální chyby, které vedou k zamítnutí návrhu na vklad dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Následkem je ztráta času i zaplaceného poplatku. V nemálo případech je také díky zamítnutí definitivně zmařena možnost převodu, kdy dárce už není nového darování a nového podpisu a jeho ověření schopen, nebo dokonce dárce v mezidobí zemře. V takovém případě má pak obdarovaný smlouvu a snahu o úsporu vykoupí ztrátou statisícové či milionové hodnoty ve formě darované nemovitosti.

Jakých nejčastějších chyb se lidé v těchto případech dopouštějí?

 • Neuvádějí v darovací smlouvě rodná čísla účastníků, ale pouze data narození
 • Neověřují podpisy u darovací smlouvy
 • Špatně označují nemovitosti, které chtějí převést. Tyto nemovitosti musí být v darovací smlouvě označeny přesně a precizně,
 • U darování bytů dochází k opomenutí zahrnutí podílů na domě a pozemku v darovací smlouvě
 • Zapomíná se převádět podíl na nebytových prostorech při darování bytů
 • Špatně určený podíl na společných částech domu a pozemku v případě darování bytu
 • Uvádění zřízení věcného břemene k podílu na nemovitosti, což nelze
 • Uvádění protiplnění v darovací smlouvě
 • Zaměňování výměnku za věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání nemovitosti,
 • V případě prvního převodu bytu není doplněn plánek podlaží a bytu, ani popis vybavení,
 • Rozpor darovací smlouvy s návrhem na vklad,

Chyb se objevuje v darovacích smlouvách samozřejmě mnohem více. Tyto jsou však nejčastější a vedou většinou k zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu.

Nejvhodnějším řešením jak se výše uvedených chyb a vad zbavit, nebo je vyloučit z darovací smlouvy a návrhu na vklad, je využít služeb odborníka, ideálně advokáta. Tato pomoc přitom nemusí být vůbec drahá. V našem případě zaplatíte za zpracování všech potřebných převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci pouze 2500 korun a tato cena je konečná a platí pro všechny převody formou darovací smlouvy a darování. V případě kupní smlouvy a návrhu na vklad, včetně návodu na vyřízení se pak jedná o cenu 3500 korun.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman