Jak by měla vypadat správná darovací smlouva roku 2018

Darovací smlouva by měla být jak obsahově správná a úplná, tak i formálně správná, úhledná a přehledná. Darováním na základě darovací smlouvy získáváte do vlastnictví hodnotnou nemovitosti a tomu by také měla odpovídat úroveň dokumentu, který vám získání vlastnictví této nemovitosti umožní.

Úvod darovací smlouvy

V úvodu darovací smlouvy je nutné označení účastníků, tedy zejména dárce a obdarovaného a to celými jmény, rodnými čísly a adresami trvalého bydliště. Rozhodně nestačí uvést data narození dárce a obdarovaného.

Následuje označení dokumentu, tedy že se jedná o darovací smlouvu. Úhlednost a přehlednost darovací smlouvy zvyšují i texty s označením účastníků a nemovitostí v zápatí darovací smlouvy, kde se také objevuje stránkování.

Definice a popis předmětných nemovitostí v darovací smlouvě

Poté následuje úvodní ustanovení a zejména prohlášení dárce o tom, že je vlastníkem či spoluvlastníkem následně uvedených nemovitostí a jako takový je oprávněn tyto nemovitosti darovat obdarovanému. Následuje pak přehledně zpracované definování předmětných nemovitostí. Je důležité mít na paměti, že od roku 2014 jsou budovy součástí pozemku, tedy formálně je převáděn pouze pozemek a to se vším co je na jeho povrchu i pod povrchem. Nelze tedy převádět pouze budovu bez pozemku, pokud mají stejného vlastníka. Budova tak vždy následuje osud pozemku na kterém stojí.

Pokud je předmětem převodu byt, pak je nutné určit také v jakém domě s jakým číslem popisným se nachází a na jakém pozemku budova stojí. Dále pak jaký je spoluvlastnický podíl spojený s bytem, nebo podílem na nebytovém prostoru, na společných částech domu, kde se byt nachází a pozemku na němž dům stojí, případně na dalších pozemcích v okolí domu, pokud je jejich podíl součástí převodu.

Pokud je předmětem smlouvy pouze pozemek je dobré uvést jeho parcelní číslo, způsob využití a jeho výměru.

Vždy pak následuje v jakém katastrálním území a obci se předmětné nemovitosti nacházejí u jakého katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště jsou zapsány a na jakém listu vlastnictví.

Závazek darování nemovitostí obdarovanému

Následuje pak velmi důležité ustanovení, které je jádrem celé darovací smlouvy a to, že dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému buď celou nemovitost, nebo její podíl (například ½) předmětných nemovitostí. A dále je důležité uvést, že obdarovaný tyto nemovitosti či podíly nemovitostí do svého vlastnictví jako dar od dárce přijímá. Povinnou náležitostí každé darovací smlouvy není pouze závazek dárce darovat nemovitost obdarovanému, ale také závazek obdarovaného tento dar do svého vlastnictví převzít.

Opět je dobré vyjmenovat a definovat jakých nemovitostí se darování týká.

Do darovacích smluv je také uváděno, že dárce předmětné nemovitosti do realizace převodu nijak nezatíží a že také nepodal katastrálnímu úřadu žádné smlouvy ani návrhy, které by nemovitost zatěžovaly, nebo ji převáděli někomu jinému.

Práva a povinnosti dárce a obdarovaného

Následuje oddíl o právech a povinnostech dárce a obdarovaného. Tam je také možné sjednat různé podmínky převodu a také různá práva a povinnosti dárce a obdarovaného. Obdarovaný tak například prohlašuje, že se se stavem nemovitostí řádně seznámil a v tomto stavu je také od dárce jako dar přijímá do svého vlastnictví.

Dále také například, že je dárce povinen převzít a převést na sebe veškeré povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí, a převést tak na sebe dodávky všech služeb a energií spojených s užíváním předmětných nemovitostí.

Důležitou součástí darovací smlouvy je také prohlášení, že dárce ani obdarovaný nemají žádné dluhy a závazky vůči státním orgánům a ani jeden se nenachází v exekučním, soudním nebo insolvenčním řízení, které by mohly narušit či zmařit převod vlastnického práva k nemovitostem dle této darovací smlouvě.

Popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným a daňové osvobození

Následuje ustanovení s popisem příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Tam by mělo být přesně uvedeno v jakém vztahu se nacházejí a v jaké příbuzenské skupině jsou. Na to navazuje pak ustanovení o osvobození obdarovaného od daně z příjmu z tohoto daru, a tedy že obdarovaný není povinen podávat daňové přiznání k této dani. A nehradí se ani nepřiznává ani daň z nabytí nemovitých věcí, protože se nejedná o úplatný převod nemovitostí.

Vhodné je uvést povinnost obdarovaného podat daňové přiznání a dále hradit daň z nemovitých věcí, kterou je povinen hradit vlastník či spoluvlastník příslušné nemovitosti.

Právo na odvolání daru ze strany dárce

V dalším ustanovení se řeší právo dárce darování dle darovací smlouvy odvolat v případě jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy, nebo z důvodu nouze dárce. A také uvedení důvodu daru, kdy nejčastěji je dar realizován jako výraz vděku a péče dárce o obdarovaného. Obdarovaný se pak může zavázat, že například darovanou nemovitost za dobu života dárce žádným způsobem nezcizí ani nezatíží. To platí zejména v případě, kdy je v dalším oddílu upraveno věcné břemeno – služebnost doživotního užívání dárce k předmětným nemovitostem.

Následují pak obecná ustanovení, která upravují počet smluv, povinnost účastníků podepsat i návrh na vklad do katastru nemovitostí, v jakém počtu. Pak také kdo z účastníků zajistí podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle darovací smlouvy a který z účastníků nese náklady na úhradu poplatku na katastru nemovitostí.

Závěrečná ustanovení

Po dalších závěrečných ustanoveních následuje místo a datum podpisu, které se také velmi často doplňují ručně, a na konec také podpisy všech účastníků, které musí být minimálně u jednoho výtisku darovací smlouvy úředně ověřeny. Ověřovací doložka se pak objevuje buď přímo na příslušné stránce s podpisy na darovací smlouvě, nebo na stránce následující.

Vyřízení darování nemovitosti může trvat čtyři týdny

Darování nemovitosti formou darovací smlouvy má několik fází, které je třeba do doby celkového vyřízení darování zahrnout. I tak lze celou věc vyřídit až do zápisu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí do čtyř týdnů.

Zpracování darovací smlouvy a dalších dokumentů trvá dva dny

Takto poměrně rychlé vyřízení celé věci je možné i díky rychlého způsobu komunikace při objednání a zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci a souvisejícím právním poradenstvím. To platí v případě objednání služby PROFI Darovací smlouvy u naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tato fáze je nejkratší a činí od objednání zpracování darovací smlouvy do jejího zpracování maximálně dva dny. Poté jsou zpracované dokumenty okamžitě expedovány k objednateli do mailové schránky a ten si je může zkontrolovat a zpracování dokumentů uhradit.

Realizace podpisů a podání návrhu na podatelnu katastrálního úřadu trvá jeden až tři dny

Poté objednatel dokumenty vytiskne dle přiloženého návodu a zajistí ověření podpisu všech účastníků smlouvy na jedné ze smluv a podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí. Tato fáze realizace může trvat jeden až tři dny dle možností objednatele zajistit podpisy účastníků darovací smlouvy. Záleží hodně na vzdálenosti účastníků, jejich stáří a možnostem.

Nejvíce času zabere řízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Po realizaci podpisů a podání dokumentů k darování na podatelnu katastrálního úřadu, nebo po jejich zaslání poštou následuje nejdelší fáze realizace převodu. Ihned po podání se nemovitosti zaplombují a začne běžet ochranná 20 denní lhůta ve které nemůže katastr převod nemovitostí dle darovací smlouvy zapsat. Tato lhůta je určena k tomu, aby účastníci mohli převod zpochybnit, nebo podat námitky či žalovat na neplatnost smlouvy apod. Tato lhůta byla zavedena jako prevence před podvody, které se více či méně rozmáhaly. Po uplynutí této 20 denní lhůty teprve může dojít k vyřízení věci a zápisu do katastru nemovitostí. Tím se také stává obdarovaný definitivním vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitostí a tím je také celá realizace převodu uzavřena.

Darovat darovací smlouvou můžete i více nemovitostí. Jak na to?

Darovat darovací smlouvou může dárce i více nemovitostí. V jedné darovací smlouvy tak může být uvedeno klidně i několik desítek nemovitostí a žádné omezení pro počet nemovitostí neplatí. Je však důležité, aby nemovitosti, které se mají darovací smlouvou převádět byly v působnosti stejného pracoviště katastrálního úřadu z důvodu příslušnosti.

Pokud by totiž byly nemovitosti v různých okresech či krajích, pak je třeba podat návrhy k pracovišti katastrálního úřadu v jehož obvodu se zmíněné nemovitosti nacházejí.

V darovací smlouvě můžete mít nejen více nemovitostí současně, ale také může více dárců darovat více obdarovaným. Jednu nemovitost tak může dárce darovat jako celek jednomu z obdarovaných a jinou zase druhému z obdarovaných. Nebo je možná jiná varianta, tedy že všechny nemovitosti darují dárci obdarovaným do podílového spoluvlastnictví, čímž vytvoří podíly, které budou vlastnit obdarovaní a jako spoluvlastníci tak budou s nemovitostmi hospodařit společně.

Proč je výhodné vložit všechny nemovitosti do jedné smlouvy

Důvod je jednoduchý. Vložením všech převáděných nemovitostí do jedné smlouvy uspoříte náklady, spojené s převodem.

  • Za zpracování jedné darovací smlouvy a návrhu na vklad zaplatíte jednu částku tedy 2500 korun,
  • Za podání návrhu na vklad i k několika nemovitostem uhradíte 1000 korun.

Pokud by se podávalo smluv a návrhů na vklad více, náklady tím logicky vzrostou, což je zcela zbytečné.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman