Darovací smlouva na nemovitost - nový občanský zákoník

Darovací smlouvy na nemovitost či k převodu nemovitostí, tedy domu bytu či pozemku má od roku 2014 nová pravidla a výrazně se mění podmínky i náležitosti darovacích smluv, kterými se nemovitosti převádí. Darování nemovitosti mezi blízkými osobami zůstane i nadále osvobozeno od daně. Darovací smlouvu dle nových pravidel platných od roku 2014 můžete pořídit už od 2 500 korun.

Nový občanský zákoník přináší u darování nemovitostí výrazné změny

Nejvýznamnější změnou, kterou nový občanský zákoník u darování nemovitostí přináší je bezesporu plná volnost dárce darovat jakýkoliv svůj majetek obdarovanému. Není přitom nijak vázán na přání případných sourozenců obdarovaného či případných dědiců. Dárce ani obdarovaný nemusí případné dědice či příbuzné osoby jakkoliv vyplácet, nebo žádat o jejich svolení. Vše je pouze a jenom na vůli dárce nemovitost darovat a obdarovaného nemovitost přijmout.

Další důležitou změnou je možnost darování nemovitosti s podmínkami. Zákon tento nástroj přímo upravuje, nicméně v současné realizační praxi zatím není zřejmé, jaké podmínky darování budou přípustné a v jakém rozsahu. Nicméně pokud se advokát zpracovávající darovací smlouvu bude řídit spíše konzervativním přístupem k věci, neměl by vzniknout problém ani v případě rozhodování soudů u sporných věcí způsobené podmínkami darovací smlouvy.

Zástavní právo u nemovitosti není na překážku darování

Klienti mají často obavu a přesvědčení, že zastavenou nemovitost nemohou darovat, nebo k tomu potřebují výslovné svolení zástavního věřitele, tedy nejčastěji hypoteční banky. Tento názor je nutné odmítnout, protože darovat nemovitost je možné i bez svolení zástavního věřitele a dárce a obdarovaný nejsou tímto stavem přímo pro realizaci převodu nemovitosti darováním omezeni.

Na druhou stranu je však třeba doporučit žádost zástavnímu věřiteli o svolení s převodem s ohledem na podmínky zástavních smluv, které často svolení s převodem nemovitosti vyžadují. Souhlas banky s převodem je tak spíše nástrojem pro vyloučení možných sankcí ze strany banky. Pro posouzení, zda je souhlas banky nutný či nikoliv je tedy třeba prostudovat zástavní či úvěrovou smlouvu s bankou.

Věcné břemeno u nemovitosti není překážkou darování

Ani existence věcného břemene na nemovitosti, například věcné břemeno doživotního užívání, není na překážku převodu nemovitosti darováním. Platí, že ať se stane vlastníkem nemovitosti kdokoliv, musí respektovat platné věcné břemeno a s vědomím existence tohoto věcného břemene na nemovitosti také nemovitost s touto zátěží přijímá.

Opět tedy není pravdou, že by dárce či obdarovaný potřeboval pro darování nemovitosti souhlas oprávněného z věcného břemene, dle nového občanského zákoníku "služebnosti".

Vrácení - odvolání daru je nyní možné ve více případech

Zatímco dříve mohlo dojít k vrácení daru pouze z důvodu protiprávního či nemorálního jednání obdarovaného vůči dárci, nový občanský zákoník přidává možnost požadovat vrácení daru z důvodu nouze nebo pro hrubý nevděk obdarovaného. Vrácení daru je dle nového občanského zákoníku nazýváno "odvolání daru". Takže je nově nutné toto názvosloví užívat.

Pokud se tedy obdarovaný chová k dárci tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy, může dárce požadovat vrácení daru a to do  jednoho roku od chvíle, kdy se dárce o těchto důvodech dověděl, nebo kdy se mu tohoto nemorálního jednání dostalo. Jednání v rozporu s dobrými mravy přitom může být jak úmyslné, tak z důvodu nedbalosti - například, když obdarovaný nevěnuje pozornost dárci v jeho stáří a ignoruje jeho žádosti o pomoc či podporu.

V případě, že se dárce dostane do nouze, může odvolat darování či část darování a to do výše jakou nutně potřebuje pro odstranění tohoto nouzového stavu. Jedná se přitom o nouzi takovou, která ohrožuje existenci dárce a zásadně snižuje až na hranici bídy životní úroveň dárce. Věc může obdarovaný řešit tím, že místo vrácení daru se zaváže poskytovat dárci podporu a to v dostatečné výši, která znamená vyvedení dárce z této nouze.

Výše uvedené neplatí v případě, kdy si dárce nouzi způsobil sám, vlastním chováním či zásadní nečinností.

Nový občanský zákoník mění podmínky vkladu darování

Nový občanský zákoník mění podmínky pro povolení vkladu vlastnického práva na základě darování nemovitosti. Podle původních pravidel bylo nutné katastru předat spolu s návrhem na povolení vkladu do katastru nemovitostí také velký počet smluv, který se rovnal počtu účastníků + dvě vyhotovení smlouvy přímo pro katastr. V případě dvou účastníků darovací smlouvy, tedy museli tito účastníci předložit katastru nemovitostí čtyři vyhotovení darovací smlouvy.

Nově bude stačit předložení pouze jednoho vyhotovení smlouvy s ověřenými podpisy dárce a obdarovaného.

Stejně tak již nebude katastr zasílat účastníkům darovací smlouvy výtisk smluv s razítkem povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale pouze oznámení o tom, že byl vklad povolen.

Větší ochrana účastníků darovací smlouvy

Nová zákonná úprava přináší i výrazně větší ochranu dárce, resp. obdarovaného či vlastníka nemovitosti před podvodným jednáním. Katastrální úřady jsou tak povinny při obdržení návrhu na vklad darovací smlouvy informovat dopisem či do datové schránky obě smluvní strany o přijetí návrhu a dát účastníkům lhůtu 20 dnů, aby se k návrhu vyjádřili. Pokud jeden z účastníků vysloví pochybnosti či úkon napadne, nemůže o něm katastrální úřad rozhodnout.

To samé platí i v případě povolení vkladu vlastnického práva, kdy jsou opět obě strany informovány o povolení vkladu vlastnického práva pro obdarovaného.

Nový občanský zákoník dává darovacím smlouvám více možností

Nový občanský zákoník dává účastníkům darovacích smluv, tedy dárci a obdarovanému výrazně větší prostor pro dohodu a úpravu darovací smlouvy. Jak dárce, tak obdarovaní mají navíc mnohem více nástrojů, které mohou v darovací smlouvě použít a upravit tak vzájemné podmínky darováním.

Na druhou stranu je však nutné tyto nástroje správně aplikovat, což nebude často možné bez pomoci odborníka advokáta. Zejména v prvních letech platnosti právní úpravy není laikům zřejmé, jak má obsahově i formálně smlouva vypadat a jaké jsou její správné náležitosti a názvosloví.

To samé platí i v případě užívání tzv. vzorů darovací smlouvy, kdy veškeré vzory umístněné na internetu před rokem 2014, resp. 2013 jsou zcela nepoužitelné, protože jsou sestaveny na základě starého právního předpisu a nereagují tak na změny, které v roce 2014 nastaly.

V případě zájmu o profesionální právní pomoc kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman